Vi jobber for en bedre kommune

Stange_komm.svg

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
PP_Pensjonistpartiet logo PP

Viktige saker i Stange kommune

Helse og omsorg, nytt sykehjem på Stange
pensjonist
Levevilkår for minstepensjonister
jordvern_stange
Jordvern
Stange
Grendeutvikling.

Last ned programmet her

Pensjonsreformen

Det gamle troverdige sosialdemokratiet har arbeidet for at ingen skal straffes for arbeidsledighet, trygdede skal ikke mistenkeliggjøres, at ensretting fjernes og at alderspensjonistene skal ha samme levekårsutvikling som resten av samfunnet.
Dette har mange eldre trodd på, ikke bare noen få.
21. mars 2007 fikk dette sosialdemokratiet en knekk. Da vedtok alle partier på Stortinget (unntatt Fremskrittspartiet) Pensjonsreformen.

Som kjent inneholder denne reformen bestemmelser om underregulering av pensjon i forhold til lønnsutvikling og opphør av pensjonistenes forhandlingsrett.

For å roe ned de berørte, ble det bestemt at reformen ikke skulle settes i verk før etter 2010. Det omdiskuterte ordet bærekraft ble brukt for å døve misbruket av det hederlige ordet sosialdemokrati. Reformen førte til at den faste pensjonsalder på 67 år falt bort, og at alle som er født før 1. januar 2011 kan pensjonere seg såfremt de har tjent opp pensjon tilsvarende minstepensjon. Men jo tidligere pensjonsalder, desto lavere utbetalinger livet ut.
Nå ser det ut til at nye tiltak må til. Velferdssamfunnet kan ikke greie alt. Nå blir det interessant å se åssen det går med det gamle sosialdemokratiet når nye tiltak skal settes i verk

 

Bernhard Høiberget, leder av Pensjonistpartiet i Stange

 

«Jeg har sett skammen og opplever bekymringen»

(Ilustrasjonsfoto) FOTO: Trond Svendsen

FRAFLYTTING:

Etter hvert som jeg kjører oppover i fjellbygda forstå jeg at noe er galt.
Hvor er kuene, sauene, og hvor er sauebukkene ute på øya? Før måtte en stanse av og til da dyrene var i veibanen. Nå fins de ikke mer.
Ved endestasjon for bussruta er tomt for mennesker, ingen parkerte busser.
Ved de første og eldste gardene er det også lite folk å se.
Men gravplassen ved det gamle kapellet virker velholdt. Et krampetak av de gjenboende?

Folket borte
På lekeplassen ved skolehuset vokser det gras og buskas.
Her er det flere tiår siden det har lekt barn. Lenger framme er skiltene til butikken fjernet.
Det ser ut til at folk holder seg inne, eller er det så lite folk?
Jeg kjører opp en sidevei, til et sted hvor jeg levde lykkelige barne- og ungdomsdager.

På toppen av bakken og den sørvendte hellingen setter jeg med rett ned.
Det var her far med håndmakt dyrket opp seks dekar jord for om lag 100 år tilbake.
Han var stolt av dette. Her dyrket han kløver og timotei. Foret krøttera om vinteren, produserte mat til familien og litt fløte til meieriet. Nå mangler gjødsel og vedlikehold.
Tistel, syre og kveke har tatt plassen. Graset er kortvokst og glissent. Trådgjerde ligger nede. steinmuren er revet.
Noen har gitt opp. Et sørgelig syn.

Hva er det egentlig jeg ser?
Etter hvert klarner tankene. Jeg ser skammen. Skammen i et av verdens rikeste land.
Jeg kjører nedover igjen fra fjellbygda, gjennom flere kommuner og flere grender. Opplevelsen og bekymringen slipper ikke taket. Jeg greier ikke holde styr på tankenes frie flukt.
Vil eksempelvis Åsbygda og andre grender bli en slik utarmet, avfolket og forlatt fjellbygd?
For sent forstår folk at små og uanseelige ting kan danne grunnlag for store endringer i ei grend. I mange år, også etter at Romedal sluttet som egen kommune, har grendefolket levd trygt og godt.
I ei grend blir butikk, bussrute og skole fort lagt ned. Andre virksomheter følger etter. Folk blir eldre og faller fra. Det virker som om folk holder seg inne.

Jeg fryser på ryggen, husene blir tomme.
Storsamfunnet bryr seg svært lite om at grendekulturer går til grunne. Det er naivt å tro noe annet. Forventninger og stolthet kan få en knekk.
Vil grendefolket neste år prøve noe nytt? Eller vil en stemme på de samme partier som før for der etter å flytte ut, eller bli boende og gi opp, slik folk har gjort andre steder?
Politikere og byråkrater bestemmer ikke alt, men de bestemmer mye.
Valget neste år knytter det seg stor spenning til.
Jeg ber om at folk tenker over den situasjon som grendene befinner seg i.

Kanskje tror mange at lykkelige år bare vil fortsette?

John Bernhard Høiberget, Pensjonistpartiet i Stange.

Pensjonistene har mistet sin del av den overordnede styringsretten og eiendomsretten til samfunnet.

For å bedre forståelsen av det som til enhver tid skjer i samfunnet, er det til hjelp å dele befolkningen i to grupper: nemlig eiergruppen og kundegruppen.
I eiergruppen har vi yrkesutøvere, selvstendige næringsdrivende og ungdom som læres opp til å rekruttere eierne.
I kundegruppen, en drøy million mennesker, har vi de som får sitt utkomme tildelt gjennom NAV, dvs. pensjonistene. De er kunder og leieboere.

Noen vil kanskje spørre om åssen vi har fått en slik inndeling? Svaret er at pensjonistene mister rettighetene hver gang de politiske partiene har nominasjonsmøter foran hvert stortingsvalg. Pensjonistene blir aldri satt opp på sikker plass, og blir følgelig ikke valgt inn på Stortinget. Unntakene er så få at de bare er med på å bekrefte regelen.
Konsekvensene av at Pensjonistene ikke er representert på Stortinget, er store. Dette går det an å skrive om litt seinere.

Pensjonist partiet i Stange.
Bernhard Høiberget.
leder.

(Illustrasjonsfoto) Foto: Mikael Strøm-Pedersen

Klimautfordringer og et sterkere jordvern i Stange

BEREDSKAPSLAGER: Utfasing av fossilt brennstoff, dyrking av mathvete eller oppfylling av beredskapslager i Norge?

Etter 20 år har man funnet ut at vi må ha et bufferlager av matkorn i tilfelle krig.
I fredstid øyner vi ikke å se fremover mer enn ett år av gangen. Den siste som blir sulten i krig, er bonden som har maten.


Vern av dyrket mark
 og bevaring avPensjonistpartiets grunnsyn er at det er både vår plikt og vårt ansvar å ta vare på miljøet med en bærekraftig bruk av naturressursene.

Spørsmålet er, hvem skal vi prioritere først og sist? Utfasing av fossilt brennstoff, dyrking av mathvete eller oppfylling av beredskapslager i Norge?
Pensjonistpartiet vil arbeide for et sterkt jordvern i kommunen og mener bonden kan forvalte matjorda best. Vi har ingen tro på at bonden vil ødelegge sitt livsverk for kommende generasjoner.
Pensjonistpartiet mener at bonden er best på forvaltning av ressurser og produksjon av mat i dag, produksjonen må bidra til å styrke evnen til å produsere nok, verdifull mat for fremtiden. Klimatiltak må ta hensyn til både geografisk og klimatiske forhold.
Et helhetlig og bærekraftig jordbruk må være mål for matsikkerhet og beredskap. Teknologien må tilpasses kommunens jordbruksarealer og ikke motsatt!
Pensjonistpartiet mener vi har bruk for all matjord i Stange kommune, derfor vil vi stoppe videre boligutbygging på vår sårbare matjord.

Hege Jensen, Ordførerkandidat og Olav Enge, 2. kandidat Pensjonistpartiet i Stange

 

Mobbing skaper «mørk skygge» i hverdagen!

Mobbing er et ikke ukjent begrep og det forekommer dessverre på mange steder. Det kan allerede oppstå i barnehage og fortsette på skole og inn i arbeidslivet. Netthets er også et økende problem som viser mørke tall og er en stor utfordring for veldig mange.

I Stangeavisa 8. juni kunne vi lese om mobbetall i Stangeskolen som ligger på 15,0 prosent. Dette kom frem i en tilstandsrapport for grunnskolen 2022 og tallet ligger langt over landsgjennomsnittet. Tallene i Stange viser at det ikke har blitt noen forbedring siden 2020. Regelmessig utsettes elever i barne- og ungdomsskolen for mobbing og trakassering minst to – tre ganger i måneden. Dette omhandler utestenging, mobbing og trakassering i skolehverdagen.

Hvem skal ta ansvaret når dette skjer med barna våre?

Foresatte har et overordnet ansvar om å lære barna sine det som omhandler toleranse, likeverd og medmenneskelighet. Dette er en grunnleggende opplæring om vanlig folkeskikk og høflighet! Det er ikke hverken skoleeier eller ansatte i skolen som har denne oppdragerplikten, men de skal påse at barna ikke utsetter hverandre i skolehverdagen med den såkalte «mørke skygge». Oppdragelsen skal komme fra hjemmet og ikke den institusjonen de oppholder seg på, på dagtid. Innblikk fra foresatte om barnas nettbruk bør være en rutine, slik at barna vet at de voksne følger med og tar ansvar.

I de tilfeller det er mobbing i Stangeskolen, skal selvfølgelig skoleeier og ansatte følge opp jf. Opplæringsloven Kapittel 9 A som omhandler elevene sitt skolemiljø. Skolen skal forebygge brudd på retten til et trygt og godt skolemiljø og arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen og læringen til elevene. Det er på tide at den enkelte går inn i seg selv og tar «voksenopplæring» på dette området og bidrar

til å legge til rette for at skolehverdagen blir en trygg og god psykososial læringsarena for alle barna. Nå er det kort tid til skolestart med spente unger som skal begynne på 1.trinn og andre skal over på ungdomstrinnet. Vi må i felleskap forebygge og ta mobbing på alvor, slik at alle får en trygg og god skolehverdag.

Vi skal heller ikke glemme tilveksten av nye innbyggere som vi ønsker velkommen til kommunen vår. Skal vi få barnefamilier til å bosette seg i Stange, må vi alle sørge for gode trygge oppvekstmiljøer der hvor barna skal oppholde seg. Innlandet fylkeskommune har etablert mobbeombud som skal støtte og veilede barn, eleven og foresatte i mobbesaker. Ombudet skal gi informasjon og opplæring til barn, elever, foresatte og

ansatte i barnehage og grunnskolen. Likevel mener vi i Pensjonistpartiet i Stange at kommunen bør opprette et eget mobbeombud.

Pensjonistpartiet er mot mobbing, trakassering, vold, diskriminering og utestengelse. Til tross for at ansvaret ligger til den enkelte, må dugnadsånden ligge i at vi alle tar et felles ansvar. Vi må lære våre barn å behandle sine medmennesker, slik de ønsker å bli behandlet selv.

Pensjonistpartiet i Stange ønsker alle elever lykke til skoleåret 2023/24!

Hege Jensen

Ordførerkandidat, Pensjonistpartiet i Stange

Sykehjem, sykehjemsplasser og eldrebølgen.

Storting og Regjering arbeider for at alle kan bo hjemme hele livet. For alvorlig demente og syke, avhengig av pleie og omsorg hele døgnet, passer dette dårlig. Dette kan ikke være ønskelig i Stange kommune.

Det kan stilles et spørsmål til politikerne: Skal kommunen strekke seg etter å gi syke rett behandling, til rett tid og på rett sted, eller skal velferden nøye seg med lemfeldig behandling av syke, og at flere må klare seg som best de kan?

Dette må politikerne ta stilling til.
Mange vil mene at hjemmesykepleien vil ordne opp.  Ved siden av sykehjemmene er hjemmesykepleien det viktigste element i den kommunale helsetjenesten. Dessverre fører hjemmetjeneste til stort bruk av varme hender. Dette er uheldig da den forverrer mangelen på varme hender. Det er mangel på varme hender som er det store problemet når det gjelder pleie og omsorg, ikke mangel på penger. På sykehjem har pleierne heldigvis større mulighet for nærhet til pasientene, særlig i moderne sykehjem.

Gjennomsnittsalderen i befolkningen i Stange stiger og fører til at behovet for sykehjemsplasser øker.  Dessuten skriver spesialhelsetjenesten/sykehusene ut pasientene tidligere enn før på grunn av samhandlingsreformen og presset. I Stange bor det i dag om lag 1030 innbyggere med alder på over 80 år. I 2030 vil denne øke til 1510 og i 2040 til 2091 i. flg. SSB. Hver tredje mellom 80 og 85 år er demente, og det kan dreie seg om 80 % av plassene på sykehjemmene som opptas av demente i flg. professorene Knut Hestad og Knut Engedal.

Mangelen på varme hender skaper problemer.  Pensjonistpartiet i Stange vil ha et stort og topp moderne sykehjem på eller i nærheten av Stangebyen. Det tar mange år fra et vedtak blir gjort til bygget er klart for innflytting og eldrebølgen presser på. Det haster med å komme i gang.

Pensjonistpartiet i Stange.

Bernhard Høiberget.

Leder Pensjonistpartiet i Stange.

Svingdørene inn til eldrerådet

Syverinsen har HA en aktuell og klok beskrivelse av svingdører: «Det som derimot er helt sikkert er at det er fullstendig ødeleggende når man begynner å befolke rådgivningsapparatet med mennesker som sørger for en periferihastighet på svingdørene mellom regjering og rådgivningsbyråer som får turtallet på min el-drill til å framstå som om det var langviseren på rådhusklokka».

Inn til eldrerådet er det minst to svingdører: En mellom eldreråd og regjering og en mellom eldreråd og kommuneledelse. En svingdør med for stor periferihastighet slipper vanskelig noe ut eller inn. Etter at eldreombudet ble lagt ned 1.juli 2023 skal eldrerådet få utvidede ombudsroller til erstatning for oppgavene til eldreombudet. Hva dette dreier seg om, vet vi lite om. her ser det ut til at svingdøra går for fort.

I årsrapporten fra lederen i eldrerådet i Stange heter det: «Vi etterlyser fortsatt at saksbehandleren og ledere har et våkent øye for hva som bør fremmes for saker i rådet, og at dette bør fremmes i så god tid at vi kan påvirke de politiske og beslutningsmessige prosessene.»  Her er det tydelig at svingdøra mellom eldrerådet og kommunens ledelse går altfor fort.

Takk til Syverinsen for opplysning om svingdørene.

Pensjonistpartiet i Stange.

Bernhard Høiberget.

Leder Pensjonistpartiet i Stange.

Barnevernpsykolog i Stange barneverntjeneste

Det kommunale barnevern har en svært viktig og krevende jobb. Deres overordnende ansvar er å ivareta det mest sårbare vi har i samfunnet, nemlig barna våre. Sakene er ofte kompliserte og innebærer offentlig myndighet og tiltak som kan være svært inngripende med stor betydning for barn og familier. I tjenestetilbudet kan det oppstå store og uopprettelige konsekvenser for dem det gjelder. Pensjonistpartiet i Stange vil opprette barnevernpsykologstilling i vår kommunale barneverntjeneste. Nettopp fordi omsorgsovertakelse kan være den enkleste og raskeste løsning, der hvor utfordringer rammer familier.

Kan den daglige utfordringen være noe annet enn omsorgssvikt?

Ventetiden på utredning for barn og unge er illevarslende lang. Det snakkes om måneder og i forkant skal barn til Avklaringsenhet før det tas stilling til psykologisk hjelp videre hos BUP.

Undersøkelser viser at befolkningen har generelt dårlig inntrykk av barnevernet. Selv om mye godt arbeid blir gjort i barnevernet, har likevel barnevernet utfordringer med å tilby tjenester med god nok kvalitet til de barna og familiene som trenger det.

Kompetansen hos de som jobber i barnevernet er ikke god nok. Utdanningsløpet må heves og barnepsykolog må settes inn på et tidligere stadium for å kunne avdekke at omsorgssvikt ikke er det rette svaret, men at barn har utfordringer i hverdagen som ikke er fanget opp, enten det er i barnehage, skole eller andre aktiviteter. Pensjonistpartiet i Stange vil gjøre prioriteringer i det årlige kommunebudsjettet for at Stange kommune skal opprette barnevernspsykologstilling i barneverntjenesten.

 

Hege Jensen

Ordførerkandidat Pensjonistpartiet i Stange

 

Jordvern og levende grender

Pensjonistpartiet sitt grunnsyn er at det både er vårt ansvar å ta vare på miljøet vårt med en bærekraftig bruk av naturresursene. Stange er en jordbrukskommune og Pensjonistpartiet i Stange vil ha et sterkt jordvern av vår dyrkbare mark og bevare vårt kulturlandskap. Derfor er det viktig at det ikke legges til rette for mer bygging av boliger på dyrkbar jord.
Det å få økt selvforsyningen er et mål for både, regjeringa og Stortinget og det bør være en selvfølge for Stange kommune å være en stor bidragsyter til denne dugnaden. I dag ligger selvforsyningen i Norge på rundt 40 prosent, skal vi nå en selvforsyningsgrad på 50 prosent som er ønsket, må vi gjøre de rette grepene som bidrar til å ta ut potensialet om 50 prosent selvforsyning, og at det skjer på norske ressurser.

Pensjonistpartiet i Stange vil arbeide for å nå potensialet på 50 prosent med et sterkt jordvern, med at når det legges planer om nye boligfelt skal det prioriteres og legges til områder der hvor det ikke er drivbar jord til mat produksjon eller skogbruk.
Er det muligheter til bolig utvidelse i eksisterende boligfelt uten at det går på bekostning av matproduksjonen, skal det ikke gis tillatelse til bygging høyere en allerede eksisterende reguleringsplan, er planen om en høyere bygningsmasse som 4 til 5 etasjer, vil Pensjonistpartiet i Stange at Stange kommune legger blokkbebyggelsen til egnede steder som ikke skader matjorda eller skogbruket, eller er til sjenanse for eksisterende boliger.

Pensjonistpartiet i Stange vil bringe miljøspørsmål inn i alle relevante saker, vi vil støtte opp under lokale tiltak i grendene og vi vil støtte små driftsenheter som vil satse på nisjeprodukter i vår kommune. Med dette mener vi at Stange kommune kan vokse sammen med utviklingen og bli en JA kommune med åpne dører for nyetablering av arbeidsplasser og boligutbygging.

På denne måten får vi ivaretatt vårt jordvern og vi vil fortsatt ha levende grender.

Olav Enge

Kandidat Pensjonistpartiet i Stange

 

Avvikling av Eldreombud

I juni 2020 trådte Lov om Eldreombud i kraft. Formålet med denne loven er nettopp å bidra til å fremme elders interesser i samfunnet gjennom

etablering av Eldreombudet.

Stortinget vedtok og besluttet opprettelse av Eldreombudet, men 2 år etter vedtok den sittende regjering å legge ned Eldreombudet med virkning fra juli 2023

Pensjonistpartiet i Stange mener dette er umenneskelig!

Eldreombudets rolle er å arbeide for at eldres interesser blir ivaretatt ovenfor det offentlige og private og

følge med på utviklingen i elders situasjoner.

Dette omhandler ivaretakelse når det gjelder planlegging og utredninger på alle samfunnsområder.

Tiltak som å styrke elders interesser og løse eller forebygge utfordringer i samfunnet er oppgaver

Eldreombudet var ment å skulle arbeide med.

Vi i Pensjonistpartiet i Stange er opptatt av at eldre ikke skal være en diskriminert gruppe og målsettingen

er å bidra til en individuelt tilpasset hverdag, med et forsvarlig nivå som sikrer enkeltindividets integritet,

verdighet og trygghet.

Dette er hvorfor vi i Pensjonistpartiet mener det er så viktig å opprette et Eldreombud i kommunen vår,

selv om den sittende regjering har valgt å avvikle ordningen med Eldreombud.


Solveig Berntsen
Listekandidat Pensjonistpartiet Stange

Omsorgstrengende, aleneboende, eldre og yngre takker de frivillige organisasjonene

Bernhard Høiberget, leder i Pensjonistpartiet i Stange
Et stort antall mennesker bor alene og opplever en hverdag hvor ensomheten, mer eller mindre, gjør seg gjeldende.

Ensomhet er farlig. Den er like uheldig for helsen som å røke. Mange hjemmeboende kommer seg aldri ut, og opplever for lite sosialt samvær, mestring og nærhet til andre mennesker. For liten aktivitet er svært uheldig. Mental Helse har lagt merke til at hjerner som ikke utfordres, svekkes raskt. Heldigvis er det flere som er klar over hvor farlig den passive hverdagen er sett i et helseperspektiv. For eksempel mener forbrukerrådet at i tillegg til god mat, vil også besøk av frivillige bidra til å øke trivselen i hverdagen. Mange frivillige organisasjoner engasjerer seg i omsorgstjenester.

I mange kommuner har Nasjonalforeningen for folkehelsen etablert tilbudet aktivitetsvenn for mennesker med demens. Det er mange som har samarbeidet om dette prosjektet. Røde Kors har også en ordning med besøksvenner. Kreftforeningen jobber for bedre livskvalitet både for syke og pårørende. Mental Helse har tatt initiativ til føniksalliansen som jobber for å aktivisere seniorer. I disse tilfellene er det ikke snakk bare om prat, men om handling.

Organisasjonen Ekstrastiftelsen har også omsorg på sitt program. Vi har i tillegg flere andre store og viktige organisasjoner, lag og foreninger som bidrar med omsorgstjenester. Ingen nevnt og ingen glemt av disse.

Penger, som blant annet er et byttemiddel, bør likevel nevnes. Ved å bytte bort noen skattekroner til de frivillige organisasjoner, tror jeg kommunen gjør en god byttehandel. Mange er bekymret over mangelen på varme hender. Frivillige organisasjoner bidrar nettopp med varme hender og gjør at dette problemet blir noe mindre. Dette er viktig og av stor betydning.

På vegne av de omsorgstrengende tillater vi oss i Pensjonistpartiet å fremsi en dypfølt takk for denne betydningsfulle hjelpen.

ottestad
PP Stange på besøk hos Ottestad Helse og Omsorgsboliger

Pensjonistpartiet i Stange på besøk hos Ottestad Helse- og omsorgssenter tirsdag 13. juni.

Se hele besøket her

Styret i Stange Pensjonistparti

Bernhard Høiberget
Lokalleder

Mail: johoeibe@online.no

Mobil: 994 71 543

Finn Moen
Styremedlem

Mail: moenfinn@gmail.com

Mobil: 908 83 446

Erling Magne Johansen
Kasserer

Mail: jvjohans@gmail.com

Mobil: 906 95 627

Reidun Bakke
Styremedlem

Mail:

Mobil: 481 59 434

Helge Thomassen
Styremedlem

Mail: he-thom2@online.no >

Mobil: 990 96 511

Harald Stokkebryn
Sekretær

Mail:har-sto2@online.no

Mobil: 932 28 481

Skroll til toppen