Vi jobber for en bedre kommune

435px-Lillehammer_komm.svg_-271x300-1

Viktige saker for PP sentralt

  • Øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen
  • Ha økt kjøpekraft for alle uføre og pensjonister
  • Fjerne underreguleringen
  • At samordningen av ektefeller fjernes
  • Øke bostøtten
  • Få kontroll over strømprisene – de må ned
  • Drivstoffavgifter skal kraftig ned eller fjernes
  • Ikke ha mer bompenger
  • Ikke ha vindmøller i norsk natur
  • Ikke ha eiendomsskatt på våre eiendommer
PP_Pensjonistpartiet logo PP

Viktige saker i Lillehammer kommune

SI Lillehammer
PP Lillehammer ønsker å beholde lokalsykehuset i Lillehammer
pensjonist
PP Lillehammer ønsker å øke grunnbemanningen i Helse og Omsorg
pexels-faik-akmd-1025469
PP Lillehammer ønsker å bevare Gropmarka og Nordseter
Lillehammer PP jobber for en god dementomsorg i kommunen

Pensjonistpartiets representanter i kommunestyret på Lillehammer 2023 - 2027

Bilde1
Einar Brusveen
bilde2
Mona Bergh/Einar Brusveen

Pensjonistpartiets representanter i kommunestyret på Lillehammer 2023 – 2027, Mona Bergh Brustad (gruppeleder) og Einar Brusveen.

Valgprogram PP Lillehammer

Møt våre 5 første på listen her

Pensjonistpartiet på frokostmøte hos Kirkens Bymisjon

De politiske partiene var nylig på frokostmøte hos Kirkens Bymisjon i Lillehammer.
Vi ble presentert for meget aktuelle og interessante problemstillinger om blant annet arbeidsliv og utenforskap.

Tusen takk for at vi fikk komme på besøk og diskutere disse viktige sakene sammen med dere !

Foran: Per Morten Clausen og Renate Sektnan, Kirkens Bymisjon.
2. rekke: Hans Olav Sundfør (Høyre), Jytte Sonne (Krf), Astrid Gaasand (Frp).
3, rekke: Ingerid Lyngnes (SP), Marius Sunde (mdg), Mona B. Brustad (PP), Terje Kongsrud (V), Øistein Lauen (SV). Bak: Øyvind Aamodt (Rødt) og Ingunn Trosholmen (AP)

Nei til høybygg

Kommunestyret i Lillehammer har vedtak om at høyden på nybygg ikke bør være mer enn 4 etasjer.
Til tross for det har vi de siste årene stadig sett en tendens til at det tillates bygg som er høyere enn dette.  Det kan synes som om utbyggernes interesser og krav blir tillagt veldig stor vekt i disse sakene.
De ønsker jo selvfølgelig å bygge høyt for å tjene mest mulig på prosjektene.
Pensjonistpartiet mener at kommunen i lang større grad må stille krav til utbyggerne om livsløpstandard på nye boliger og om at det som bygges skal være tilpasset rullestolbrukere og pleietrengende.
Vi mener at det er viktig å bevare Lillehammers særpreg som en hyggelig by med småhusbebyggelse og at 3 etasjer i de aller fleste tilfeller er høyt nok på nybygg i Lillehammer kommune.

Mona Bergh Brustad, Einar Brusveen og Arne Holm, listetopper for Pensjonistpartiet, Lillehammer

Omsorg må tas på alvor

Antallet eldre øker stadig. Det er et faktum vi må ta innover oss og forberede oss på. Mange eldre har god økonomi og forteller at de har det bra. Fint! Det er slik det skal være.
Derfor er vi i Pensjonistpartiet mest opptatt av de som ikke har det så bra, uansett alder, og som trenger at samfunnet stiller opp og gir dem den støtten og hjelpen de trenger. Vi kan alle komme i en situasjon hvor vi trenger hjelp. Hva slags hjelp ønsker vi da? Stikkordet for mye av dette er trygghet. Det er noe vi alle trenger og bør ha krav på.
Kort sagt; Man skal få den hjelpen man trenger når man trenger det. Unge må få tilbud om hjelp når de sliter, barn skal føle seg trygge i barnehager og på skole og de eldre skal føle seg trygge og godt ivaretatt.
De som jobber innen yrker som innebærer omsorg for andre må også gis vilkår som gjør dem trygge og de må føle seg sett og hørt. Noen sier at de gruer seg til å bli gamle fordi de er usikre på om de kommer til å få den hjelpen de trenger. Ansatte innen helse varsler stadig om at de er utslitte og har altfor liten tid til å gjøre det de skal. Pårørende er bekymret. Ansatte innen helse og omsorg i Lillehammer kommune gjøre en kjempejobb hver eneste dag og fortjener stor takk for at de står i denne tøffe situasjonen! I årene som kommer må omsorgen styrkes med flere ansatte, vi må ha mer samarbeid på tvers av sektorer og alt dette vil koste.

Når Statsforvalteren kommer med merknader til hvordan kommunen driver sin omsorg så skal det selvfølgelig tas på alvor. Lillehammer skal være en trygg og god kommune å bo i, uansett alder.


Mona Bergh Brustad, 1, kandidat for Pensjonistpartiet, Lillehammer

DYRT, DYRERE, DYREST?

Mona
Mona Bergh Brustad, kandidat Pensjonistpartiet

Lillehammer er blant de kommunene i landet som har høyest eiendomsskatt. Mange i kommunen vår ble mildt sagt overrasket da den store avgiftsøkningen kom i 2023.
Det begynner å bli dyrt å bo i Lillehammer.
Stadig økende kommunale avgifter samtidig som utgifter til mat, strøm, drivstoff og avdrag på lån skyter til værs innebærer kjempestore innhogg i manges privatøkonomi og medfører stramme begrensninger.

Selv familier med to inntekter sliter i disse dager. Enslige og eldre har det enda tøffere.
 Dette må også politikerne ta inn over seg. Vi skal ikke være en kommune som folk må flytte fra eller slite økonomisk i fordi det kommunale avgiftsnivået er for høyt.
Eiendomsskatten bør avvikles på sikt.

Kommunestyret har vedtatt at det skal innføres vannmålere. Pensjonistpartiet stemte imot. Å spare på vannet er en god og nødvendig tanke som selvfølgelig støttes men å pålegge hardt pressede innbyggere ytterligere en ekstra utgift på mange tusen akkurat nå er meget uheldig.
Vi mener også at det bør legges til rette med tilskuddsordninger for å bistå de som ikke har økonomi til å bekoste slike pålagte ekstrautgifter sjøl.
Det er stramme budsjetter i alle sektorer og utfordringene står i kø. Politikerne må likevel virkelig bestrebe seg på å finne løsninger som ivaretar våre innbyggere på en best mulig måte på alle områder. Både kommuneøkonomi og privatøkonomi må hensyntas.

Mona Bergh Brustad, kandidat Pensjonistpartiet, kommunestyret Lillehammer og fylkestinget

Dyr parkering i Lillehammer

Geir_Lilklehammer
Geir Inge Brustad, Lillehammer, kandidat og leder for Pensjonistpartiet

Jeg skulle en meget kjapp tur innom en butikk på Lilletorget. Parkerte der i hele 3 minutter og det kostet meg litt over 30 kroner.
Det synes jeg er blodpris. Forklaringen jeg fikk var at det var kr. 28 pr. påbegynt halvtime + et ekstragebyr. Man betaler altså ikke nødvendigvis bare for den tiden man faktisk står der.

Hvis det er ønskelig at folk skal besøke Lillehammer sentrum så er dette med parkeringsmuligheter og ikke minst parkeringsavgifter noe det bør sees nærmere på.
Pensjonistpartiet ønsker at det lages en helhetlig parkeringsplan som inkluderer 2 timers gratis parkering.

Her treffer dere oss

 

Pensjonistpartiet i Lillehammer står på stand på Bergsenghjørnet i gågata på Lillehammer hver lørdag fra 5/8 og fram til valget.

Kom innom oss for en god prat og en kaffekopp.


HØRINGSUTTALELSE OMRÅDEPLAN FOR NORDSETER

Nordseters kvalitet som friluftsområde og det nærmeste fjellområdet for innbyggere og tilreisende til Lillehammer er viktig å ivareta for framtida.
Nordseter har i større grad enn andre nærliggende fjell- og hytteområder bevart sitt særpreg.
Hensynet til friluftsliv og naturopplevelser, kulturlandskap og vilttrekk må ivaretas på best mulig måte.
Pensjonistpartiet ønsker ikke at det åpnes for hyttebygging overfor Kaussetra. Utbygging der vil endre og forringe kulturlandskapet og det vil etter vårt syn være meget uheldig.
Pensjonistpartiet ønsker ikke at det tillates bygging i området ved oppstart av skiløypene innover fjellet. Den «porten» skal være åpen for alle.
Pensjonistpartiet kan støtte forslaget om at det settes av arealer til næringsvirksomhet, men det er ønskelig at det dimensjoneres ut fra det som vil være et naturlig nivå for Nordseter.
Evt. næringsarealer til forretning m.v. bør vurderes lagt nede i området f.eks. i nærheten av krysset Nordsetervegen – vegen til Sjusøen.. I en trafikkmessig sammenheng vil det bety at den øverste delen av Nordseter vil bli planlagt for turfolket, mens den nedre delen kan brukes til tjenester av mer næringsmessig karakter.
Slik vi ser det er landbruksinteressene er ivaretatt i planforslaget
Vi støtter arbeidet med å fastsette en byggegrense mot Gropmarka.
Pensjonistpartiet er for mest mulig vern av planområdet og vi ser helst at det ikke igangsettes mer utbygging enn høyst nødvendig på nye arealer her

TRYGGHET OG VERDIGHET

Flere steder er det nå mangel på sykehjemsplasser. Antallet eldre og eldre med demens er økende. Innlandet er det fylket med størst andel eldre i Norge.
Det har blitt sagt at i årene som kommer må vi regne med at mange av sykehjemsplassene vil måtte forbeholdes demente som trenger pleie tett oppfølging. Flest mulig av de andre eldre skal bo hjemme lengst mulig. For de som trenger hjelp og likevel må klare seg hjemme og deres pårørende kan dette oppleves som både vanskelig og urimelig.
Pårørende til demente må ikke bli glemt, de trenger også avlastning og støtte.
Dette som vi nå merker begynnelsen på er en varslet krise. Det har i flere tiår vært snakket om «eldrebølgen» som skal komme. Likevel har ikke det offentlige klart å forberede seg godt nok. Dessuten er det ingen bølge dette. Bølger kommer innover og så forsvinner de igjen. Det økte antallet eldre kommer til å fortsette å øke i årene som kommer.
For å løse dette må staten bevilge mer penger til eldreomsorg, det må tenkes nytt og kreativt i kommunene og frivilligheten må i enda sterkere grad involveres. Vi står foran tidenes dugnad for å få en god nok eldreomsorg i årene som kommer.
Det er viktig å påpeke at det ikke er de eldre som er utfordringen her. Problemet er at rike Norge ikke har fulgt med i timen og ikke er godt nok forberedt på det økte behovet innen eldreomsorgen.
Eldre er en positiv ressurs, ikke et problem. Å bli gammel skal være et gode. Vi vil ha et samfunn hvor det er godt og trygt å bli gammel.

 

Mona Bergh Brustad
Førstekandidat for Pensjonistpartiet i Lillehammer
og 3. kandidat til Fylkestinge

Styret i Lillehammer Pensjonistparti

Geir Inge Brustad
Lokalleder

Mail: gringos79@hotmail.com

Mobil: 971 69 163

Einar Brusveen
Nestleder

Mail: einar.brusveen@icloud.com

Mobil: 926 13 304

Arne Holm
Kasserer

Mail:

Mobil: 901 86 895

Tore Edgard Erlandsen
Sekretær

Mail: terlands@bbnett.no

Mobil: 448 96 805

Mona Bergh Brustad
Styremedlem

Mail:

Mobil: 900 63 245

Asbjørn Ole Mythen
1 vara

Mail: asbjorn@mythenmek.no

Mobil: 905 98 649

Ingrid Sandvold
2 vara

Mail: isandvo2@online.no

Mobil: 997 66 683

Hanna Øien
3 vara

Mail: hka-oeie@online.no

Mobil: 915 95 047

Skroll til toppen