Pensjonistpartiet ønsker at saken om skolestruktur

Pensjonistpartiet ønsker at saken om skolestruktur

Publisert av Lokal Politiker den 04.06.20. Oppdatert 10.06.20.

Forfatter Lene Kristine Eikeland, PP-Ringsaker.

Da det kom opp i høst at det skulle ses på skolestrukturen i nordre Ringsaker var jeg åpen for en slik prosess. Min tanke var barnas beste og at det nå ville bli foretatt en skikkelig utredning basert på faktorer som trivsel, psykososialt miljø, resultater på nasjonale prøver, kompetanse blant lærerstaben, vurdering av skolebygg og deres forfatning, og til sist økonomi.

I mars hadde utvalg for oppvekst vårt siste møte face to face. Vi ble der forespeilet at det skulle foretas en grundig utredning gjennom sommeren, og at saken skulle være klar til politisk behandling i oktober. Det ble også drøftet at vi i utvalget burde vært på befaring ved disse skolene innen saken skulle tas opp, dette var vi samstemte i at vi måtte få til.

Lite dekkende

Uken etter dette møtet ble alle Norges skoler stengt på grunn av korona, og utvalget har senere hatt to møter i Teams, med de begrensninger det medfører.

Så kom altså utredningen og saken oss i hende nå i mai, til vår store overraskelse!

Saksfremlegget i seg selv, er slik vi oppfatter det altfor lite dekkende og mye dokumentasjon og opplysninger mangler i saken. Eksempler på dette er en grundigere drøfting av fordeler og ulemper ved en ny skolestruktur. Vi savner mer opplysninger rundt de ulike skolene og den faktiske situasjonen ved disse skolene.

Riktig kompetanse

Etter at saken ble lagt ut, har vi i utvalget for oppvekst mottatt flere eposter med skriv fra ulike skoler i nordre Ringsaker, blant annet store dokumenter der det belyses hvor velfungerende den ene skolen som er foreslått nedlagt er, at den har fungert som en foregangsskole i kommunen i mange år, elevene har resultater over lands- og kommunegjennomsnittet, lærerne har rett og utfyllende kompetanse.

Listen er svært lang med positive sider ved denne skolen slik det blir presentert, og dette får oss til å undre og tvile, og det oppleves egentlig som ganske ubehagelig.

Savner nøytral vurdering

Slik vi ser det er en god prosess aldri feil. Og det var også årsaken til at tanken initielt var at en slik utredning kunne gjennomføres.

Men slik saksfremlegget har blitt presentert oss politikere nå, fremstår det som mangelfullt og vi savner en nøytral vurdering med grundig utredning som presenterer både fordeler og ulemper, samt vurdering av ulike alternativer.

Det er ingen grunn til å betvile kompetansen til administrasjonen, men problemet blir vårt som politikere, når vi blir presentert et saksfremlegg som ikke er informativt nok, fordi det er vi som ansvarlig gjøres til syvende og sist for de beslutningene som blir gjort.

Må ha grundig prosess

Som politiker i Ringsaker kommune er ønsket å gjøre gode beslutninger med ren samvittighet, og det kan kun gjøres når det er basert på riktige og gode opplysninger i en sak.

Vi ber derfor at saken kan utsettes til høsten, slik at administrasjonen får bedre tid til å utarbeide et nytt saksfremlegg, og slik at vi i utvalget for oppvekst rekker å følge saken i en skikkelig prosess som planlagt, før vedtakene skal fattes.

Av respekt for innbyggerne i nordre Ringsaker, mener vi at en så viktig sak for våre innbyggere og barn fortjener en skikkelig grundig prosess.

 

Her kan du se saken i Hamar Arbeiderblad.