Folkestyre = Demokrati

Pensjonistpartiet definerer det norske demokratiet som en styreform der folket i frie valg stemmer inn representanter til sentrale, regionale og kommunale styringsorganer.
Pilarene i demokratiet er ytringsfrihet, eiendomsrett, politisk frihet og likestilling.

De valgte representantene har ansvar for å ivareta befolkningens behov. Pensjonistpartiet ser imidlertid at demokratiet er under økende press fra mange kanter og «folkets røst» blir i stadig sterkere grad neglisjert og oversett. For å bevare demokratiets verdi er det derfor viktig å være oppmerksom på den forvitringen som foregår og ta kraftig til motmæle. I handlingsprogrammet for inneværende stortingsperiode har vi derfor fastsatt følgende arbeidsprogram:

  • Pensjonistpartiet vil arbeide aktivt for at endringene i styringssystemene for  kommuner og fylkeskommuner ikke går ut over muligheten for innsyn og deltakelse i demokratiske prosesser.
  • Pensjonistpartiet vil ha langt sterkere kommunalt selvstyre enn i dag, og staten må fastsette en minstestandard som alle kommuner må oppfylle. Det må samtidig være samsvar mellom pålagte oppgaver og økonomiske rammebetingelser.
  • Pensjonistpartiet er imot tvangssammenslåing av kommuner
  • Ved store og omfattende reformer er det for Pensjonistpartiet viktig at det holdes folkeavstemninger. Partiet vil jobbe for at resultater fra folkeavstemninger ikke bare er rådgivende, men at disse kan gjøres bindende. Folkets røst er viktigst.

 

 

 

 

Skjermbilde

 

Idegrunnlag

Partiet som organisasjon og dets enkelte medlemmer, bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv, på grunnlovens og rettsstatens idegrunnlag og på en styrking av folkestyret.
(Prinsipprogrammet)

Ansvar - Respekt - Redelighet

Pensjonistpartiet viderefører idegrunnlaget gjennom verdiene ansvar, repekt og redelighet. Det innebærer at vi som folkevalgte og tillitsvalgte skal

  • ta ansvar for å arbeide for de sakene som programmet prioriterer og gripe inn når vi ser noen bli behandlet urettferdig
  • ha respekt for "folkets røst" og
  • være redelige i alle saker vi behandler på vegne av velgerne

Mål og formål

Pensjonistpartiet har som mål og formål å skape et samfunn som er godt å leve i for alle. Spesielt vil vi arbeide for de gruppene som faller utenfor velferdsordningene og har vansker med å nå fram med sine saker gjennom byåkrati og regelverk.

Praktisk politikk

På fylkesplan vil Pensjonistpartiet arbeide med saker som kan bidra til at kommunene får et best mulig tilbud til egne innbyggere. Lokalt i den enkelte kommune skal vi i særlig grad ta tak i forhold som fremmer gode levekår for alle i kommunene. Her gjelder det alt fra gode barnehage- og skoletilbud til trivsel og livsglede i livets avslutningsfase. 

 

Stem Pensjonistpartiet for ansvar - respekt - redelighet.
stortinget0Vi må inn i varmen


VI BRYR OSS

 

.

Pensjonistpartiet i Viken stiller liste til fylkestinget i Viken. I den sammenhengen har vi utarbeidet et program basert på gjeldende prinsipp- og handlingsprogram, Landsmøtets vedtak i 2019 samt at vi har fokusert på de oppgavene vi mener blir viktigst for det nye fylkestinget å ta fatt i. Vi har også prøvd å se sammenhengen mellom fylkets og kommunenes oppgaver slik at vi kan bidra til helhetlige løsninger for alle kommunene i det nye storfylket.

Nedenfor finner du fylkesprogrammet ved å klikke på bildet av programmet.

Vi har også satt inn en lenke til partiets prinsipp- og handlingsprogram

 

Stem pensjonistpartiet i 2019

VI BRYR OSSprogramforside1

 

Se også partiets prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021

 

viken3

Etter vedtak i Hovedstyret er det opprettet ei Samhandlingsnemnd med konkret mandat og fullmakter som skal lede valgarbeidet ved fylkestingsvalget i Pensjonistpartiet i Viken samt forberede overgangen til et midlertidig styre fra 01.10.19. Det midlertidige styret (MS-Viken) vil så forberede ordinært årsmøte med valg av nytt styre i det nye fylkespartiet. Dette vil skje i februar 2020.

 

Samhandlingsnemnda består pr. d.d. av

Ole Kr.Fiksdal (Akershus)   tlf. 479 10 758
Nils Sagstuen (Østfold)            986 45 899
Ingebjørg Godskesen (HS)       905 09 508

Vararepresentanter:

Odd Øfstaas (Nittedal), Knut Erik Christophersen (Asker)
Gunnar Svendsen (Halden)
Håkon Nilsen (HS)

Mailadresse til nemnda:  

 

På undersidene til Viken vil Samhandlingsnemnda orientere om resultatet av det arbeidet vi utfører.

 

okfFor Samhandlingsnemnda PP-Viken (SNV)

Ole Kr. Fiksdal

 

 

 

3Viken

  Buskerud                          Akershus                              Østfold

 

Samhandlingsnemnda for Pensjonistpartiet i Viken ønsker deg velkommen til vår nettside. Her vil du finne opplysninger om program og arbeid for å gjøre PP-Viken til det største fylkespartiet i hele landet.

Kontaktperson for Samhandlingsnemnda:

Ole Kristian Fiksdal / 479 10 758 /  

 

Kommunene i Viken 01.01.20

Hentet fra Vikens hjemmeside

viken fk1

 

Bilde Navn Tlf Epostadresse
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: