Til alle innbyggere i Nord-Trøndelag.

Prøv et nytt parti til høstens stortingsvalg.

Pensjonistpartiet kjemper om en stortingsplass i Nord-Trøndelag
Pensjonistpartiet stiller stortingsliste i Nord-Trøndelag for første gang siden 1997.

Pensjonistpartiets fremste oppgave er å arbeide for gode levekår og en god og verdig livssituasjon for barn og unge, funksjonshemmede, trygdede og eldre i Norge. 
Pensjonene må styrkes, slik at pensjonister og trygdede ikke mister kjøpekraft.

Pensjonistpartiet er et parti som er sterkt opptatt av helse og omsorg: 
Vi mener at tannhelsetjenesten skal inkluderes som en del av det vanlige helsevesenet, ved at den kommer inn under de ordinære trygde- og refusjonsordningene.

Pensjonistpartiet godtar ikke dagens lange ventelister for psykiatriske pasienter. Mennesker med psykiske lidelser skal ha nødvendig behandling når de trenger det, og i så lang tid det tar å bli friske nok til å klare seg selv i samfunnet.

Partiet er også opptatt av organiseringen av barnevernet: - Barnevernet skal ikke ha mulighet til å foreta omsorgsovertakelse basert på anonyme tips, mangelfulle bakgrunnsopplysninger og uten etter nær kontakt med foreldrene. Ved en eventuell omsorgsovertakelse skal den nærmeste familie først vurderes som fosterforeldre og tiltak skal være prøvd skikkelig ovenfor foreldrene.

Videre mener Pensjonistpartiet at eiendomsskatten er en ren dobbeltbeskatning som bør fjernes: 
Eiendomsskatten på privat bolig må fjernes. Eiendomsskatten er urettferdig og rammer usosialt og uavhengig av gjeldsbelastningen på boligen.

Pensjonistpartiet i Nord-Trøndelag vil også engasjere seg kraftig innen distriktspolitikk.
Vi legger stor vekt på å opprettholde en samfunnsøkonomisk og lønnsom landbruksnæring, og vil gå inn for en målrettet distriktspolitikk. Det er viktig at mindre driftsenheter som vil satse på nisjeprodukter kan få rammebetingelser som gjør dette mulig. 
Skolene i distriktet bør bevares så langt dette er mulig.

Når det gjelder utdanningssektoren så er det viktig at yrkesfaglig utdanning blir styrket, og elever ved yrkesfaglige linjer må få mulighet til mer praktisk opplæring der dette er nødvendig. Videre skal lærlingordningen utvides og styrkes. Stipendordningen og lånegrensene for personer under utdannelse må heves.

Pensjonistpartiet er imot dagens bompengepolitikk: Pensjonistpartiet kan ikke akseptere at bare en brøkdel av bilavgiftene benyttes til utbedring og vedlikehold av veiene i Norge. Bygging og vedlikehold av landets infrastruktur er et nasjonalt anliggende. 
Partiet ønsker også utbedringer innen kollektivtransport, blant annet ved å gjøre fergene gratis. 
Det er viktig at priser, komfort og service må ligge på et nivå som kan gjøre det attraktivt å velge kollektivtransport fremfor privatbil.

Partiet ønsker også en restriktiv innvandringspolitikk. - Vi ser det som viktig at flyktninger som kommer til landet og søker asyl skal få sin sak behandlet raskest mulig. Ved oppholdstillatelse skal det umiddelbart skaffes bolig og gis støtte til livsopphold, opplæring og arbeid. Ved avslag på søknad om opphold, skal vedkommende straks utvises.

Nå har du fått et alternativ til dagens Stortingspartier.
Pensjonistpartiet i Nord-Trøndelag er absolutt et alternativ

Svein Otto Nilsen
1. kandidat på Pensjonistpartiets liste i Nord-Trøndelag fylke og fylkestingsrepresentant for alle innbyggere i Sør og Nord-Trøndelag

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: