Utskrift
Kategori: Lillesand undersider
Treff: 3094

 

K5

I vårtvalgprogram uttalt vi om kommunestruktur: "Lillesand klarer seg godt alene. Leder og nestleder deltok i flere folkemøter, og med en rekke avisinnlegg i kampen mot at Lillesand skulle bli endel av en storkommune. Folkeavstemmingen 6.juni viste a vårt standpunkt hadde gehør i befolkningen. 66% stemte NEI til fusjon

 

Dovre

I forbindelse med Dovre-utbyggngen fremmet vi et tilleggsforslag om at sykehjemsplasser og omsorgsboliger skulle prioriteres. Dette ble vedtatt.

 

Salg Kollers jorde

Vi fremmet forslag om at salget skulle stilles i bero inntil ny sentrumsplan var vedtatt. Forslaget ble enstemning vedtatt.

 

Delegering

Posisjonen vedtok at formannsskapet ansetter kommunalsjefer. To tilleggsforslag fra oss ble enstemning vedtatt:"Saker med prinsipielt innhold legges fram til politisk behandling", og "Ventelister innen pleie- og omsorg innarbeides i tertialrapporten og settes opp mot kommunens kapasitet mht. langtids- og korttidsplasser".

 

KUAS

Enstemnig bystyrevedtak om at KUAS legges ned.

 

Skolestruktur Brentemoen skole beholdes som sentrumsskole. Borkedalen og LUS bygges ut for å møte økning i elevtall.