K5

I vårtvalgprogram uttalt vi om kommunestruktur: "Lillesand klarer seg godt alene. Leder og nestleder deltok i flere folkemøter, og med en rekke avisinnlegg i kampen mot at Lillesand skulle bli endel av en storkommune. Folkeavstemmingen 6.juni viste a vårt standpunkt hadde gehør i befolkningen. 66% stemte NEI til fusjon

 

Dovre

I forbindelse med Dovre-utbyggngen fremmet vi et tilleggsforslag om at sykehjemsplasser og omsorgsboliger skulle prioriteres. Dette ble vedtatt.

 

Salg Kollers jorde

Vi fremmet forslag om at salget skulle stilles i bero inntil ny sentrumsplan var vedtatt. Forslaget ble enstemning vedtatt.

 

Delegering

Posisjonen vedtok at formannsskapet ansetter kommunalsjefer. To tilleggsforslag fra oss ble enstemning vedtatt:"Saker med prinsipielt innhold legges fram til politisk behandling", og "Ventelister innen pleie- og omsorg innarbeides i tertialrapporten og settes opp mot kommunens kapasitet mht. langtids- og korttidsplasser".

 

KUAS

Enstemnig bystyrevedtak om at KUAS legges ned.

 

Skolestruktur Brentemoen skole beholdes som sentrumsskole. Borkedalen og LUS bygges ut for å møte økning i elevtall.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: