Hovedmål for Arendal Pensjonistparti er HELSE - OMSORG - VELFERD. 

Dette ikke bare for eldre, men for alle som har utfordringer i dagens

samfunn. Arbeid for svake grupper og deres behov, vil dersom vi lykkes,

og det skal vi, gjøre Arendal til en tryggere og bedre kommune for ALLE

innbyggere. Fokus må hele tiden være: Trygge og gode forhold på

institusjoner, skoler, arbeidsplasser, i lag/foreninger, og også for de som

ikke er med i noen organiserte grupper. 

 

Undersøkelser av levekårene i Arendal viser at dwet må fokuseres på

opplæringen i skolen, fremtidens arbeidsplasser, utvikling av næring,

tilrettelagte arbeidsplasser for funksjonshemmede, lærlingplasser,

miljø og mange andre forhold. Ved å tenke kreativt og fokusere på den

enkeltes kapasitet, i arbeid, i miljø og i frivillig arbeid i lag/foreninger,

vil alle i Arendal få mulighet til å bli med, og derved gjøre vår kommune

til et best mulig sted å bo. Det å styrke troen på at den enkelte har

store ressurser, på ulike områder, gir den enkelte trygghet og viser

at vi alle betyr noe for andre/samfunnet.

 

Ved å ivareta egen helse kan samfunnet spare midler som kan brukes

til andre formål.

 

Utbygging av sykehjem, møteplasser, ikke bare i sentrumsnære områder,

lytte til stemmene fra miljøet i utkantene, som ønsker seg andre

løsninger enn flertallet i kommunen. Økonomi er så mangt, planlegging

og strukturert utvikling av tjenester, og utvikling på alle områder er

nødvendig, og ikke bare i sentrumsnære områder.

Kort sagt er det trygghet fra vugge til grav som er Pensjonistpartiets mål.

Arendal og skolestrukturen.

Dette område har gjennom mange år vært debattert mye, og har skapt

mye frustasjon.  Dette spesielt for foreldre og andre som har barn/

barnebarn som har blitt berørt. I dag er situasjonen slik at skolen på

Løddesøl er lagt ned, skolen på Rygene er bygd på for å ta imot elevene

fra Løddesøl. Undrer på om den utvidelsen som gjøres nå, er nok for de

neste årene, og om kostnadene ligger innenfor budsjettert? Hva skal

skje med Eydehavn skole når nye Stuenes skole står ferdig? Også her

blir det interessant å se sluttsummen og om den stemmer med

budsjettert. Nesheim skole ble berget i bystyrets novembermøte av et

knappest mulig flertall, 20 - 19, og det blir sagt at det ikke blir privatskole.

Vi i Pensjonistpartiet ønsker lykke til med deres arbeid, og at de har nådd

sine mål. Det skal også bli interessant å se den økonomiske siden av

disse sakene. Pt. 16 i samarbeidsavtalen som ble undertegnet av våre to

daværende bystyrerepresentanter den gang var slik:"Det anmodes om en

analyse av skolemodellen for å se om nåværende modell gir den ønskede

effekt for kvalitet i skolen eller om den bør endres". Dette ligger så langt

fram i tid at det ikke får noen konsekvenser i inneværende bystyreperiode.

Det er videre av stor interesse å se om Løddesøl får et positivt svar fra

departementet på sin søknad om privatskole.  Skolebudsjettet i Arendal

kommune ble plusset på med 10 mill. etter at Nesheim skole igjen var

tatt inn som offentlig skole, i forhold til rådmannens forslag.

 

Omsorgssektoren.

Dette området ønsker vi i Pensjonistpartiet å gi en mere fremtredende

oppfølging enn det som har vært tilfelle i de siste år. Opprettelse av et

tilsynsutvalg (pt. 12) var det ene punkt i samarbeidsavtalen mellom

Høyre, KRF, Venstre og våre to daværende bystyrerepresentanter,

som nå er fristilte, som var positivt fra Pensjonistpartiet. Dette er

etterlyst iåpent brev til ordføreren, med kopi til lokal media. Så langt 

har vi fått svar fra fung. omsorgsleder Kløvstad, at arbeidet er i gang,

vi ser fram til den videre fremdrift av denne for oss, viktige sak.

Denne saken ble vedtatt i bystyrets aprilmøte, nå i slutten av 2014,

har det ikke blitt sagt eller gjort noe i denne sammenheng, trass i

skriverier i media om personer som ikke får nødvendige tjenester fra

Arendal kommune. Budsjettet for omsorgssektoren ble plusset på med

3,5 mill i forhold til rådmannens forslag.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: