Utskrift
Kategori: Agder blogg
Treff: 13876

    Et løfte gitt, er et løfte holdt.

Pensjonistpartiet vil arbeide for å sikre vår kristne kulturarv, skape trygghet

i hverdagen og skape et rettferdig samfunn for alle innbyggerene i landet.

Pensjonistpartiet vil arbeide for å gi fullgod informasjon om arbeidet og

oppgavene til eldrerådet i fylket.

 

Pensjonistpartiet vil gjennom ulike kanaler gjøre samhandlingsreformen

bedre, alle må få kjennskap til sine rettigheter.

 

Pensjonistpartiets representanter i fylkestinget vil være din ombudsperson. 

Representantene kan kontaktes, og de vil alltid lytte til dine synspunkter.

Vi står foran et viktig valg, og pensjonistpartiet kan komme i en vippeposisjon

og dermed få stor innflytelse.

 

Pensjonistpartiets representanter har en forpliktelse til å stemme i samsvar

med partiprogrammet. Dette ligger til grunn for den tillit velgerene har gitt

partiets representanter.

 

Pensjonistpartiet vil arbeide for et likeverdig videregående skoletilbud i alle

fylkets regioner. Vi vil arbeide for at alle elevene skal få sitt førstevalg oppfyllt.

Det bør også åpnes for at fylkeskommunen kjøper elevplasser i andre fylker,

dersom det er vektige grunner for det.

 

Pensjonistpartiet vil arbeide for et samferdseltilbud tilpasset brukernes behov.

Alle elever skal ha sitteplass på skolebussen, slik at de kan brukes setebelte

for å redusere faren for skader ved ulykker.

 

Pensjonistpartiet vil ha et oppgradert veinett. Overføringene fra staten skal

dekke fullt ut kostnadene til vedlikehold og nybygging. Mtke trafikanters

sikkerhet må ivaretas.

 

Pensjonistpartiet vil ha et levedyktig landbruk. Driften må kunne tilpasses et

marked  som gir bonden mulighet til å leve av den.

 

Pensjonistpartiet vil arbeide for at befolkningen i Aust-Agder har et komplett

og velfungerende sykehustilbud.

 

Pensjonistpartiet vil ha særlig fokus på psykiske og fysiske lidelser, arbeide

for en økning av tiltak og bedre forholdene for brukergruppen og pårørende.

 

Pensjonistpartiet er positiv til å benytte private aktører innen helsesektoren.

Staten skal være økonomisk ansvarlig, og tannhelsen må bli en del av

helheten.

 

Pensjonistpartiet vil arbeide for et desentralisert tannhelsetilbud i fylket,

og fylket har ansvaret for god tannhelsetjeneste i alle kommunene i fylket.

 

Pensjonistpartiet vil arbeide for at sentrale myndigheter bidrar til å 

opprettholde et velfungerende politikorps i alle fylkets regioner. Nærhet til

politiet gir en trygghet for befolkningen.

 

Pensjonistpartiet vil arbeide for at ordningen med honnørrabatt

opprettholdes for all offentlig transport.